ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 2η έκδοση

ISBN: 9789963274765

Συγγραφείς

65.00

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από 13 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγματα, ερωτήσεις και ασκήσεις, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης που έχει αναπτυχθεί σε κάθε κεφάλαιο.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των βασικών εννοιών και του ρόλου που διαδραματίζει το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η διαδικασία που η κεντρική τράπεζα δημιουργεί πρωτογενές χρήμα καθώς και ο τρόπος που οι εμπορικές τράπεζες δημιουργούν λογιστικό χρήμα.

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι λόγοι που οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) επιθυμούν να διακρατούν ένα μέρος της περιουσίας τους υπό τη μορφή ρευστών διαθεσίμων καθώς και τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη πραγματική ζήτηση χρήματος στην οικονομία. Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης, εξηγείται η ισορροπία στην αγορά χρήματος καθώς και το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία κεντρική τράπεζα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στην αγορά χρήματος.

Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται ο ρόλος, η δομή και η σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διαδικασία της μετατρεψιμότητας των αποταμιεύσεων σε δανειακό κεφάλαιο και παρουσιάζονται οι κυριότερες χρηματοοικονομικές αγορές που αποτελούν πηγές άντλησης κεφαλαίων.

Στο έβδομο κεφάλαιο, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών ιδρυμάτων και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την αποδοτικότητά τους.

Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται μια εννοιολογική παρουσίαση της πίστης και των διαφόρων διακρίσεων των επιτοκίων.

Στο ένατο κεφάλαιο αναλύονται τα αξιόγραφα της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς και εξηγείται πως γίνεται η αποτίμηση της αξίας τους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

Στο δέκατο κεφάλαιο αναλύονται οι διαφορές μεταξύ των εννοιών κίνδυνος και αβεβαιότητα.

Στο ενδέκατο κεφάλαιο, εξετάζονται οι παράγοντες που καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξηγείται η έννοια της άμεσης και έμμεσης συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Στο δωδέκατο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων, η οποία εξηγεί τις μακροπρόθεσμες δια- κυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αναλύεται η έννοια της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία δείχνει κατά πόσο ένα νόμισμα είναι ανατιμημένο ή υποτιμημένο. Τέλος

Το δέκατο τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των κύριων καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Σε κάθε σελίδα, οι βασικές έννοιες (όροι κλειδιά) τοποθετούνται σε πλαίσιο για να βοηθηθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στην ταξινόμηση και κατανόηση της ύλης.

Έτος Έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 632
Έκδοση:

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0